Rola badań geotechnicznych

Każdy, kto podejmuje decyzję o budowie własnego domu, chce by powstał budynek o stabilnej konstrukcji, odpornej na działanie czynników zewnętrznych, która zagwarantuje, że dom ten przetrwa co najmniej kilka dziesięcioleci - dlatego ważne jest, by przed rozpoczęciem prac dokładnie określić, jaki typ fundamentów będzie w danym przypadku najlepszy. Wpływ na tę decyzję ma nie tylko wielkość planowanego domu, ale także rodzaj podłoża, na którym on powstanie. Niezbędne jest więc wykonanie badań geotechnicznych, które określą skład i rodzaj gruntu przeznaczonego pod budowę. Nasza firma pomoże Ci w przeprowadzeniu kompleksowej analizy Twojej działki budowlanej, dzięki czemu będziesz miał pewność, że Twój dom nie jest narażony na powstanie nieodwracalnych wad konstrukcyjnych, mogących powodować pękanie ścian, a nawet zapadanie się fundamentów.

Metodologia badań

Pierwszy etap badań geotechnicznych polega na przeprowadzeniu badań w terenie (in situ), które obejmują m.in. rozpoznanie podłoża budowlanego za pomocą odwiertów badawczych (mechanicznych lub ręcznych), sondowanie (wbijanie sondy wraz z określeniem oporu gruntu), a także badanie metodą odkrywkową. Następnie na podstawie urobku określa się makroskopowo rodzaj gruntu (czy jest on spoisty czy nie), jego wilgotność, barwę w stanie wilgotności naturalnej, a także, za pomocą roztworu kwasu solnego, zawartość węglanów.

Kolejny etap badań geotechnicznych przeprowadzany jest w warunkach laboratoryjnych - dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu określone zostają właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów, które pozwalają na określenie przydatności danego podłoża do posadowienia budowli.

Ostatni etap to opracowanie uzyskanych wyników i przedstawienie ich w formie graficznej, co umożliwia wykorzystanie efektów badań w opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Opinia geotechniczna i dokumentacja geologiczno-inżynierska zawierają dokładne miejsca wykonywania odwiertów, odpowiednio zaznaczone na mapie, a także karty otworów geotechnicznych, karty sondowań, przekroje geotechniczne, poziom wód gruntowych, oraz wnioski z badań i treść zalecenia obejmującą np. rodzaj i głębokość fundamentów pod zamówioną budowlę.

Cel wykonywania badań

Badania geotechniczne są silnie powiązane z inżynierią naziemną, prowadzone są głównie dla celów budowlanych i polegają przede wszystkim na sprawdzeniu wytrzymałości gruntu, jego struktury oraz poziomu wód gruntowych. Badania geotechniczne przeprowadza się już na etapie projektowania, aby umożliwić prawidłowe zaprojektowanie posadowienia obiektu budowlanego. Wyniki badań ośrodka gruntowego wykorzystuje się do projektowania i wykonywania budowli, zarówno naziemnych, jak i podziemnych, fundamentów budynków oraz budowy dróg. Można wyróżnić trzy etapy badań geotechnicznych:

  • badania wstępne;
  • realizacja budowli w oparciu o wyniki badań;
  • sprawdzanie zmian zachodzących w gruntach, już po zakończeniu budowy, i kontrola wyników badań w trakcie użytkowania obiektu budowlanego.
  • wstępne;
  • realizacji budowli;
  • sprawdzania zmian zachodzących w gruntach i kontrola wyników badań w trakcie użytkowania obierku budowlanego;